Energislukande hus


Byggindustrins granskning som visade att nybyggda hus i snitt drar 20-30% mer energi än
projekterat har under sommaren varit en het potatis på sociala medier.

Debatten har gått varm i byggbranschen, men det är förvånansvärt få som är förvånade.

Många menar att det är helt oacceptabelt, med tanke på den kunskap och de verktyg som
finns. Vissa menar att det beror på att de flesta nybyggda hus är för täta, och att dagg-
punkten därmed är inflyttad i konstruktionen. Väggen blir ”för fuktig”, som i sin tur medför
högre energiåtgång för att torka upp densamma.

Andra säger att det beror på de felaktiga lamdavärdena, som tillverkarna av isolering
använder. Mätningarna sker i laboratorium under en kort tid, vilket betyder att de testade
isoleringsmaterialen aldrig utsätts för naturens påverkningar i form av tryckskillnader
och/eller fukthalt. Det finns många rapporter som visar att framförallt mineralullen har helt
felaktiga värden.

Lamdavärdet är ett grundläggande värde för alla teoretiska beräkningar. Är grunden i
beräkningarna fel, så är även svaren som vi får felaktiga. Det är många som i åratal, har krävt
högre energiåtgång för att torka upp densamma.

I Boverkets byggregler, BBR, anges krav på U-medelvärde. Remissförslaget till nästa BBR
innebär att U-medelvärdet i många projekt kommer vara det som avgör byggnadens
klimatskal, så U-värden kommer snart bli ännu viktigare.

Det kommer dock redan nu synpunkter på att U-värden i många fall inte är något bra sätt att
beskriva isoleringsförmågan hos en konstruktion. Dessutom anmärker man på att de
nuvarande U-värdena nästan alltid är redovisade vid referensförutsättningar och ofta har
stora avvikelser från verklig värmetransport. Att de anges vid måttliga temperaturskillnader
och utan påverkan av vind och fukt.

Boverket har också kommit med en rapport, där de har tittat på hur många av de nybyggda
husen som uppfyllde deras egna krav. Där framkom det att det var förvånansvärt få som
gjorde det. De menar att det beror på saknaden av någon kontrollfunktion.
Det finns ingen som kontrollerar att en energiberäkning verkligen stämmer i verkligheten.

Vattenfall har granskat 186.000 energideklarationer. Bland flerfamiljshus byggda före 2015
var det hela 55% som inte klarade kraven. Även där misstänker man bl.a felaktiga U-värden.

När kommer den dag, att man får den isolering man tänkt sig? Hur länge kan vissa
tillverkare systematiskt ange felaktiga lambdavärden och klara sig från granskning?

.